Gereformeerde Kerk Ontdekkers

Preke van Gister

Gereformeerde Kerk Ontdekkers

PREKE VAN GISTER

Alle preke is in mp3 formaat

Alles kom tot niks___Alles wat ek wens___Alles wat ons nodig het

Balak roep Bileam se hulp in___Beloning___Besef van eie sonde___Beur verseker voentoe___Bybel opgesom

Christus kom! Wees lief en gasvry!___Christus se liefdesweg___Christus vervul ons diepste begeerte

Daar is net een God aan die werk___Daar is net Een God___Dankbaarheid maak God groot___Dankie vir u troos Vader
Die Beloofde Land___Die engel se boodskap___Die Gees maak die huwelik hemel___Die Genade van God
Die groot God wat verlos en oordeel
___Die Heilige Gees gee my DIE SEKERHEID___Die Here kom jou in jou worsteling tegemoet
Die Here Voorsien___Die moordenaar in my___Die ou en die nuwe lewe___Die priesters se klere___Droefheid bring bekering

Een nuwe mensheid___Een wees met Christus___Eerder red as veroordeel___Ek glo in God die Vader___Ek is God se kind
Ek sal vertrou op die Here___Ek sal vir jou 'n God wees

Gebed is nie die laaste uitweg nie___Gebed Onse Vader___Geld het ek nie___Gesonde Gemeente___God bly in beheer
God gebore as 'n Mens___God is in beheer___God is lig___God se boodskap verwerp___God se Genadegeskenk___God se liefde in Christus
God se liefde___God skenk my sy Gees___God troos my___God waarborg oorwinning___Gryp vas aan Jesus

Heilige Nagmaal___Het jy My lief___Hoe moet ek bid___Hoe mooi is Kersfees regtig___Hoop om Christus in te wag___Hooploos
Hou band met wie verkies is___Huwelik

Jesus het al in jou plek gestaan___Jesus in Getsemane___Jesus laat my sien___Jesus verskyn aan sy dissipels___Jeugbedienning
Jy mag nie steel nie

Ken Jesus vandag___Kom na My toe___Kom, wees bly___Konflik

Laat die Gees julle vervul___Laat dit uitborrel___Laat U koninkryk kom___Laat U Naam geheilig word___Laat U wil geskied
Lei ons nie in versoeking nie___Losprys

Moeilikheid___My gedagtes___My tong

Nagmaal___Net gebed oorbly

Onderwerp jou aan die owerheid___Ons Here leef___Ons Here vat ons die toekoms in___Ontferming___Ontmoet die Here met blydskap
Opwekking van Tabita___Oud en jonk

Paassangdiens___Psalm 22

Requiem___Roem, loof en prys God

Saam met die Vader___Skaamteloos___Sola01___Sola02___Sola03___Sola04___Sola05___Sondag is nie Sabbat nie
Stuur U lig en U waarheid___Standing in the Gap

There's no two ways about it___Tuis saam met Jesus as MAN___Tuis saam met Jesus as VROU

Vader vergeef hulle___Vergeef ons ons skulde___Verhouding___Versiende in die geloof___Vier werklikhede___Voluit mens, voluit God
Vrede vir julle___Vergewe ons soos ons vergewe

Ware Aanbidding___Ware bekering draai jou na Christus___Ware geloof___Was mekaar se voete___Wat ek het, gee ek vir jou
Wat het hulle in jou paleis gesien___Wie en wat is 'n diaken___Wie is ek___Wie weet wat God deur jou kan doen___Woestyn tot Tuin